Airline Services

[Aso-Kumamoto Airport: FlightTime]

* Transfer flights
Fukushima (transfer at Kansai Airport ) Iwate Hanamaki (transfer at Kansai ) Ishigaki (transfer at Okinawa)
Amamioshima (transfer at Kagoshima) Okinoerabu (transfer at Kagoshima) Miyako (transfer at Okinawa)
Kikaijima (transfer at Kagoshima)

[Aso-Kumamoto Airport: FlightTime]

* Other service lines to and from Fukuoka Airport
Hokkaido (Sapporo), Sendai, Niigata, Shinshu-Matsumoto (every Tue,Thu, and Sat), Shizuoka, Komatsu, Izumo, Tokushima, Kochi, Tsushima, Fukue, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa (Naha), Ishigaki

Bus Services

JR Services

By car